Zásady ochrany osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://artovo.sk. Cieľom tejto webovej stránky je predávať originálne obrazy slovenských a svetových maliarov, taktiež reprodukcie obrazov na plátne a doplnkové súvisiace tovary prípadne služby.

Naše kontaktné údaje sú:

Matúš Novotňák, Artovo.sk, Hálova 20, 85101 Bratislava, IČO 46683411, DIČ 1083387855

Osobu zodpovednú za dohľad nad spracovaním osobných údajov (DPO) v zmysle GDPR nemáme, kontaktovať nás ale môžete kedykoľvek na info@artovo.sk

Aké osobné údaje a prečo spracovávame a odkiaľ ich máme?

Objednávky:
Pri objednávke spracovávame vaše meno, priezvisko, email, fakturačnú a doručovaciu adresu a prípadne telefónne číslo. Tieto údaje potrebujeme tak kvôli tomu, aby sme vašu objednávku mohli vybaviť a doručiť a tiež kvôli tomu, aby sme naplnili požiadavky vyplývajúce zo zákonov. Právnym základom pre ich spracovanie je plnenie zmluvného vzťahu. Dané údaje sme povinní spracovávať 10 rokov (pre účely účtovníctva).

Registrácia:
Pri registrácii v našom e-shope o vás uchovávame tie isté údaje ako pri objednávke. Účelom registrácie je zjednodušiť vám nákupný proces tým, že svoje údaje nemusíte u nás pri objednávke vypĺňať opakovane. Druhá funkcia spočíva v umožnení vám prehľadu histórie vašich objednávok. Vytvorenie užívateľského účtu je operácia spadajúca pod plnenie zmluvy. Údaje spracovávame po dobu platnosti tejto „zmluvy“ – teda pokiaľ nedôjde k zrušeniu vašej reigstrácie. Tým sa dostávame k tomu, že registrovaný účet je na vašu žiadosť, samozrejme, možné kedykoľvek zrušiť.

Newsletter:
Rozosielanie newslettru prostredníctvom e-mailu na účely priameho marketingu pre existujúcich zákazníkov je podľa GDPR v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Druhým prípadom je, ak našim zákazníkom ešte nie ste, no na odber noviniek sa prihlásite dobrovoľne. V tom prípade pracujeme s vašou emailovou adresou na základe vášho súhlasu na dobu neurčitú, resp. do momentu odvolania vášho súhlasu.

Z rozosielania noviniek je možné kedykoľvek sa odhlásiť prostredníctvom odkazu v samotnej emailovej správe, alebo na základe e-mailovej požiadavky na info@artovo.sk.

Kontaktný formulár, e-mail, telefón:
Pokiaľ využijete kontaktný formulár, napíšete nám e-mail, alebo nám zavoláte, pracujeme s vašimi kontaktnými údajmi a s tým, čo nám oznámite za účelom vybavenia vašich požiadaviek. Právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem. Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Cookies
Počas návštevy užívateľov na našej stránke sú využívané súbory cookies:

Technické a funkčné cookies, ktorých používanie je nevyhnutné na zabezpečenie správnej funkčnosti e-shopu a plnenie zmluvného vzťahu (objednávky). Tieto cookies sú využívané len v rámci našej web stránky a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám. Umožňujú nám napríklad zapamätať si čo máte vložené v košíku, či možnosť prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu.

Analytické cookies, Google Analytics (prevádzkuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), ktoré používame na analýzu návštevnosti na našej web stránke. Zbierame ich z dôvodu spracovania štatistiky návštevnosti a analýzy výkonnosti web stránky. Tieto súbory sú síce spracovávané treťou stranou, no spravili sme všetky potrebné opatrenia na to, aby boli bezpečné – neobsahujú osobné údaje návštevníkov a nie je podľa nich ani možné identifikovať konkrétnu osobu. Pokiaľ s ich spracovaním nesúhlasíte, môžete upraviť vaše nastavenia tu.

Cookies slúžiace na sledovanie pre účely marketingu v rámci Google Ads (prevádzkuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), Facebook Reklám (prevádzkuje Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko) a Affiliate Dognet siete (prevádzkuje Lead Media s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovensko). Tieto cookies nám pomaáhajú s cielením našich ponúk a reklám “naprieč internetom”, resp. inými webstránkami a s vyhodnocovaním konverzií z affiliate sietí. Pokiaľ s ich spracovaním nesúhlasíte, môžete upraviť vaše nastavenia tu.

Uchovávanie informácií / zabezpečenie
Používame štandardné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona za účelom ochrany osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, avšak vzhľadom na povahu služby žiadna metóda prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nemusí byť úplne bezpečná. Preto, aj keď sme prijali všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme tretím osobám, okrem prípadov uvedených v tomto dokumente nižšie. V rámci našich technických možností ich chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako sa staráme o bezpečnosť vašich osobných údajov?
Osobné údaje nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Ani prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) sa z našej strany neuskutočňuje.

Kto ďalší má od nás prístup k vašim osobným údajom, k akým a prečo?
V prípade doručenia tovaru / vybavovania vašej objednávky môžu byť vaše údaje v rámci plnenia zmluvy poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám – doručovacím spoločnostiam:

Slovenská pošta, a. s., so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S.
DHL Parcel Slovensko s.r.o., so sídlom: Na pántoch 18, 831 06, Bratislava, IČO: 47 927 682, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 100759/B
E-shop pre svoj chod vyžaduje server a webhosting, na ktorom je prevádzkovaná ako samotná aplikácia, tak aj databázový systém, ktorý e-shop využíva. Za týmto účelom spolupracujeme s ďalším partnerom:

Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 63270/B

Aké máte práva?
Spracovanie osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25. 5. 2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje máte nasledovné práva:

Právo na prístup – čiže právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente.
Právo na opravu – pokiaľ sú údaje, ktoré o vás spracovávame, neaktuálne či chybné, máte právo na ich úpravu. V tomto prípade stačí, ak nás kontaktujete a pokúsime sa ich upraviť bez zbytočného odkladu.
Právo na prenositeľnosť – máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré spracovávame automatizovane / ukladáme ich v elektronických databázach a zároveň ste nám ich poskytli vy sami a spracovávame ich na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
Právo na výmaz osobných údajov – v prípadoch, ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme, či zanikol dôvod ich spracovania, ak ste odvolali súhlas s ich spracovaním, pokiaľ sa spracovávali práve na jeho základe, alebo je váš záujem nadradený nášmu oprávnenému záujmu a využijete svoje právo namietať. Právo na výmaz nie je aplikovateľné, pokiaľ vaše osobné údaje potrebujeme zo zákonných dôvodov – napr. uchovanie údajov o objednávkach / zmluvnom plenní, ako sú faktúry pre účely účtovníctva a podobne.
Právo namietať spracovanie vašich osobných údajov – máte právo vzniesť námietku voči spracovávaniu vašich osobných údajov, pokiaľ je právnym základom náš oprávnený záujem. V prípade nesúhlasu so spracovaním vašich údajov pre marketingové účely zjednáme nápravu bez zbytočného odkladu. Taktiež tak urobíme aj v ostatných prípadoch, pokiaľ to bude z našej strany možné a neohrozí to napr. bezproblémové fungovanie e-shopu a podobne.
Právo na obmedzenie spracovania – okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov tak, aby neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania, ale len po obmedzenú dobu. K obmedzeniu spracovania dochádza, ak popierate presnosť osobných údajov (kým nevykonáme nápravu), vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu, ale nechcete uplatniť právo na výmaz, len obmedziť rozsah spracovávaných údajov, vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku voči spracovaniu osobných údajov (v tomto prípade sme povinní až do vyriešenia vašej námietky obmedziť spracovanie dotknutých údajov).
Právo podať sťažnosť – ak máte podozrenie na obmedzenie práv dotknutej osoby, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
V prípade, že si želáte niektoré z vašich práv naplniť, sme pre vás k dispozícii na info@artovo.sk.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

0
Prázdny košík